Aplikacje sieciowe


Projektowanie stron WWW

Serwis z głową

Znaczenie Internetu jako najpopularniejszego medium w procesie pozyskiwania i wymiany informacji stale rośnie. Wynikiem takiego stanu rzeczy są jego nieograniczone możliwości oraz fakt, iż staje się on dostępny coraz szerszemu gronu użytkowników.

W Sieci coraz częściej pojawiają się poważne firmy, wykorzystując popularność Internetu do kreowania swojego wizerunku oraz do budowania zaawansowanych rozwiązań biznesowych. Nie można nie wspomnieć tu o licznej, wciąż rosnącej rzeszy użytkowników indywidualnych, którzy nie tylko surfują po zasobach Sieci, lecz. także stawiają sobie bardziej praktyczne cele: dokonywanie wirtualnych zakupów, rezerwacja biletów czy prowadzenie rachunków bankowych.

Ciągle rosnące potrzeby i wymagania internautów oraz rozwój technologii dotyczącej zarówno warstwy programowe), jak i sprzętowej stawiają nowe wymagania przed producentami oprogramowania. Coraz większe zaawansowanie projektów wymusza zaś stosowanie odpowiedniej metodologii prowadzenia tego rodzaju przedsięwzięć.

Metodologia projektowa

Każde przedsięwzięcie informatyczne powinno być realizowane na podstawie indywidualnego planu, przygotowanego przed rozpoczęciem prac. Taki plan opiera się na stałym szkielecie, w skład którego wchodzą następujące etapy podstawowe:

 • faza strategiczna,
 • analiza wymagań,
 • projektowanie,
 • realizacja (implementacja),
 • testowanie i wdrożenie,
 • pielęgnacja (konserwacja systemu).

Faza strategiczna - rozpoczyna kontakty pomiędzy producen-tem oprogramowania a jego odbiorcą, a w trakcie jej trwania ustalane są wszystkie najbardziej istotne aspekty, dotyczące realizowanego systemu. W świetle tych ustaleń określane są między innymi:

 • warunki współpracy,
 • wstępny harmonogram prac,
 • kosztorys projektu,
 • wstępny opis systemu (jeśli nie dostarcza go zleceniodawca) wraz z założeniami,
 • szacunkowe ryzyko, opłacalność i możliwości wykonania projektu.

Analiza wymagań - gromadzi i uszczegóławia wszystkie możliwe informacje, dotyczące danego projektu. Wynikiem tej fazy jest Specyfikacja Wymagań Systemowych (SWS). Zawiera ona szczegółowe informacje, takie jak:

 • wymagania funkcjonalne (określenie podstawowych funkcji i użytkowników systemu),
 • wymagania niefunkcjonalne (ograniczenia programowo-sprzęrowe i inne),
 • architektura systemu (podział na moduły funkcjonalne) - szczegółowy opis kluczowych mechanizmów, modułów, algorytmów,
 • use-case view (model konceptualny) - wstępny szkic projektu technicznego, prezentujący logikę biznesową systemu/aplikacji WWW,
 • opis algorytmów przetwarzania danych i interakcji użytkowników z systemem,
 • szczegółowy harmonogram prac,
 • całkowity koszt przedsięwzięcia.

Projektowanie - w ramach tej fazy powstają szczegółowe projekty techniczne poszczególnych modułów systemu/aplikacji WWW. Zastosowanie notacji UML i narzędzi CASE w przypadku hardziej zaawansowanych projektów gwarantuje jednolity i przejrzysty język komunikacji, zgodny ze Światowymi standardami. Dobra dokumentacja umożliwia szybką implementację systemu i ułatwia jego późniejszą rozbudowę.

Realizacja - implementacja systemu/aplikacji na podstawie przygotowanych na wcześniejszych etapach specyfikacji szczegółowych. Baczną uwagę należy tu zwrócić na:

 • integrację systemu z zakładanymi platformami programowymi i sprzętowymi,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi i kontrolowanie procesu implementacji,
 • budowanie i testowanie komponentów (modułów).

Testowanie i wdrożenie - głównym celem tego etapu jest wdrożenie gotowego produktu u odbiorcy i podpisanie odbio-ru końcowego. W tej fazie zakłada się między innymi;

 • testowanie końcowe aplikacji jako spójnej całości w produktowym oraz rzeczywistym środowisku pracy,
 • poprawianie błędów wykrytych podczas wewnętrznych testów i na podstawie uwag zwrotnych odbiorców.

Pielęgnacja (konserwacja systemu) - usługa w ramach serwisu powykonawczego, nie będąca integralną częścią cyklu projektowo-wykonawczego, ale w zależności od ustaleń wykonawcy z odbiorcą obejmująca poprawę błędów, które zostały wykryte

Tworzenie stron WWW

MS lnterDev w akcji podczas pracy systemu/aplikacji. Dodatkowo konserwacja oznacza rozbudowę o nowe funkcje, które staja się niezbędne lub poprawiają komfort pracy z aplikacją.

Kolejność realizacji poszczególnych etapów projektu jest bardzo istotna. W początkowych etapach warto rozwiązać wszystkie podstawowe problemy analityczno-projektowe. Przystępując do realizacji, powinniśmy już mieć bardzo klarow-ną wizję przyszłego systemu. Istotne są przede wszystkim cele. które przez daną aplikację mają być osiągnięte, oraz korzystający z niej użytkownicy.

Nie wszystkie elementy systemu/aplikacji można jednak od razu dokładnie opisać, zaprojektować i za implementować. W przypadku szczególnie trudnych realizacyjnie i rozbudowanych projektów stosuje się często podejście iteracyjne, polegające na tym, że w stosunku do poszczególnych modułów aplikacji lub jej całości wykonuje się kompletny cykl realizacyjny, obejmujący analizę wymagań, projektowanie, realizację, testowanie i (w szczególnych przypadkach) wdrożenie.

Następnie, jeżeli zachodzi taka potrzeba, czyli gdy dany moduł/aplikacja nie realizuje jeszcze wszystkich funkcji (lub należy dodać nowe) oczekiwanych przez odbiorcę, cały proces jest powtarzany - aż do momentu końcowego zatwierdzenia danego modułu lub całej aplikacji. Dzięki takiemu podejściu aplikacja będzie uwzględniała wszystkie aktualne potrzeby i wymagania odbiorców końcowych.


Projektowanie serwisu WWW


Informacje o prawach autorskich

Chip specialSerwis ma charakter edukacyjny. Poradnik opracowano na podstawie artykułów w CHIP Special. Nie wolno kopiować tych tekstów na innych stronach.